Ordlista

 • ADR
  ADR är ett Europa-gemensamt regelverk för transport av farligt gods på landsväg. Den svenska versionen av regelverket heter ADR-S och ges ut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
 • Affärssystem
  Vad är ett affärssystem?
  Ett Affärssystem är ett standardiserat och oftast verksamhetsövergripande IT-systemstöd som används för att samla in och spara datan som genereras i en affärsverksamhets olika kärnprocesser.

  Moderna affärssystem är optimerade för att snabbt kunna läsa/skriva data och är uppbyggt i olika moduler som stödjer processer som tillexempel produktion, lager, försäljning, inköp och ekonomi.

  Ett beslutsstöd kan hämta data direkt från ett affärssystem eller till exempel genom ett mellanliggande datalager.

  Affärssystem utvecklades från början för att stödja en specifik process inom ett företag. Idag är affärssystemen kritiska för verksamheten. Om ett företags affärssystem skulle sluta fungera under en längre period kan det påverka företaget mycket negativt, inte minst finansiellt.

  Det engelska begreppet för affärssystem är Enterprise Resource Planning System (ERP).

 • Buffertlager
  Vad är ett Buffertlager?
  Buffertlager är lager för att ta upp osäkerheten i efterfrågan eller för att utjämna flödet i en produktionsprocess. Det betyder att syftet med ett buffertlager är att kunna möta tillfälliga ordertoppar eller försenade leveranser. Nästan alla företag måste ha ett buffertlager. Hur stort detta lager ska vara hänger på vilken risk företaget är villigt att ta. Ett litet lager binder mindre av företagets kapitel men risken ökar om något inträffar med till exempel leverantörens produktion. Ett annat ord för buffertlager är reservlager.

  Se också: Lagerhanteringssystem

  Läs gärna: Nationell kris, försvarsmakten och digital logistik

 • CPFR
  Collaborative planning, forecasting, and replenishment, CPFR, är ett koncept som syftar till att förbättra integrationen av försörjningskedjan genom att stödja och bistå gemensamma metoder. CPFR söker gemensam förvaltning av lager genom gemensam synlighet och påfyllning av produkter i hela försörjningskedjan. Information som delas mellan leverantörer och återförsäljare hjälper till att planera och tillgodose kundernas krav genom ett stödjande system med gemensam information. Detta möjliggör kontinuerlig uppdatering av inventarier och kommande krav, vilket gör processen effektivare. Effektivitet skapas genom minskning av kostnaderna för varor, lager, logistik och transport över alla handelspartner
 • EDI
  Vad är EDI?
  Electronic data interchange – standard för utbyte av information mellan företags it-system. EDI var en tidig standard för e-handel och in­for­ma­tions­utbyte mellan företag, och har använts sedan början av 1980-talet. På 1990-talet överflyglades det av mer eller mindre ostrukturerade lösningar på webben. EDI-standarden var alltför krånglig för att användas av små­företag. Större företag hade infört det, men på olika, oför­enliga sätt i olika företag. – EDI bygger på standarden Ansi X12. FN:s version av DI heter Edifact.
 • Enterprise Resource Planning (ERP) Software
  Vad är ett ERP?
  Enterprise Resource Planning (ERP) Software är det engelska begreppet för konceptet affärssystem.

  Ett affärssystem är ett standardiserat och oftast verksamhetsövergripande IT-systemstöd som används för att samla in och spara datan som genereras i en affärsverksamhets olika kärnprocesser.

  Se även affärssystem.

 • Fraktetikett
  En fraktetikett är en klisteretikett med streckkoder som sätts på paket/gods. Alla paket eller försändelser som ska skickas med en transportör, oavsett om det är PostNord, DHL, DBSchnker, DSV eller någon annan, måste ha en fraktetikett. Transportetikett är ett annat begrepp för fraktetikett.

  Det finns olika typer av fraktetiketter. Sveriges Transportindustriförbund har fastställt en standard: Standardiserad Transportetikett, STE, och rekommenderar den som gemensam branschstandard för godsmärkning. Den uppfyller höga krav på slitage, trycket ska exempelvis inte kunna flyta ut om det kommer några regndroppar på en etikett.

  Streckkoden på fraktetiketten är extra viktigt för att transportörernas sorteringsmaskiner ska kunna sortera paketet.

  Fraktetiketter finns i flera olika format. Antingen på rulle till en etikettskrivare eller på A4 ark till en vanlig laserskrivare.

   

  Prisvänliga transportetiketter hittar du i LogTrade Shop.

  Se också: Fraktsedel

 • Fraktsedel
  Fraktsedel är ett dokument, vanligtvis en A4, med en summering av alla kollin i en sändning. Den ska inte blandas samman med sändningslista som är ett kvitto på allt transportören tagit emot.

  Normalt sett utfärdas fraktsedeln av företaget som skickar varan.

 • Fyllnadsgrad
  Vad är fyllnadsgrad?
  Fyllnadsgrad är ett begrepp för i vilken utsträckning ett tillgängligt lastutrymme är utnyttjat i relation till mängden gods som kunde ha transporterats eller lagrats om lastbäraren hade varit fullastad.
  Vad beror låg fyllnadsgrad på?
  Faktorer som kan begränsar fyllnadsgraden är många. Här nedan listas ett antal variabler som inverkar på fyllnadsgraden.

  Kundens krav på Just in Time, vilket ger mindre leveranser för varje sändning.
  Postponement, vilket bidrar till ökat behov av förpackningar till enskilda komponenter och ökar antalet transporter längs kedjan. Detta behöver dock inte vara en nackdel för den enskilda transportören, eftersom flera antal order fås in.
  Tidsfönster för lastning och lossning, vilket begränsar mängden gods som kan lastas innan och under transportuppdraget.
  Trängsel i tätorter och anläggningar.
  Lagar och förordningar för fordonets storlek och viktrestriktioner.
  Inkompatibilitet mellan lastbärare och godstyp, begränsar vilket gods som kan transporters i en lastbil.
  Förpackat gods på pall eller ej staplingsbart gods, som begränsar möjligheten till att utnyttja lastutrymmets höjd.
  Reglering av arbetstider
  Säkerhetsföreskrifter för hur gods får stapals under transport och hur dess vikt ska fördelas öve lastplanet.

  Extremt låg fyllnadsgrad – tomkörning
  Extremfallet av begränsningar skapar tomkörningar. Tomkörningar påverkar medelfyllnadsgraden. Tomkörning kan analuysera både utifrån mikro- och makronivå. För det enskilda företaget, mikronivån, tillförs ingen nytta eller meervärde då betalande frakt saknas. Dessutom bidrar tomkörning, på makronivå, till föroreningar, trängsel, buller, hälsoproblem och risk för olyckor. Förutom de faktorer som begränsar fyllnadsgraden kan tomkörningar även orsakas av följande faktorer:

  Bris på samarbete mellan transportköpare och transportörer.
  Brist på koordinering mellan orderläggning och transportplanering.
  Leveransvillkor på transportören som ställs av transportköpare för att tillfredsställa sina kunder och behålla sin konkurrenskraft.
  Outnuttjade möjligheter till nätverksbildning mellan transportoperatörer.
  Bristande synkronisering mellan tidsfönster för lastning och lossning.
  Lastbärare anpassade enbart till visst godstyp
  Geografiska obalanser, som uppstår när godsflöden inte är lika omfattande i båda riktningar i ett geografiskt område.

  Merparten av informationen är hämtad från Fyllnadsgrad inom vägtransporter – dokumentation av det enskilda åkeriets miljöprestation. En fallstudie av Sanfridssons Åkeri AB. 

  Läs också:

  Matsvinn är en logistikfråga

  Varför rullar det tomma lastbilar på svenska vägar?

   

   

 • Houzz
  Vad är Houzz?
  Houzz är världens största plattform för heminredning, arkitektur och design. En vertikal marknadsplats byggd som ett community för bostadsägare som vill göra om eller förbättra sina hem.

  Houzz kan också beskrivas som verktyg där experter inom hemomgörningssfären får visa upp sina jobb och samarbeten för miljontals relevanta bostadsägare.

  Houzz grundades 2009 i Palo Alto, USA av Adi Tatarko CEO, och Alon Cohen, President. Plattformen har över 40 miljoner unika besökare i månaden, och består av fler än 1,5 miljoner aktiva renoverings- och inredningsexperter.

  Houzz:s app för IOS & Android har över 500 000 omdömen med i genomsnitt 5 stjärnor.
  Vad är Houzz Marketplace?
  Houzz Marketplace kan experter inom hem, renovering och inredning bygga sitt varumärke, komma i kontakt med bostadsägare och effektivisera projekthanteringen genom att sköta den på nätet. Dessutom kan e-handlare som riktar sig till bostadsägare sälja sina produkter.

  Läs också: Därför är Houzz intressantare än Amazon

 • Intermodala transporter
  Intermodal betyder att transport av en godsenhet eller en typ av passagerare sker genom att "man" utnyttjar flera olika transportsätt. Prefixet inter betyder mellan eller inom.  Modul betyder enhet.

  Godsenheterna syftar ofta på växelflak, semitrailers, hela lastbilar eller containrar. Transportsätten är godståg, lastbil eller i vissa fall färjor.

  Den vanligaste användningen av begreppet är godstransport av containrar, växelflak, semitrailrar eller hela lastbilar. Omlastning sker då vid kombiterminalerna.

  En fördel med intermodala transporter är att själva godset ej berörs. Skador och stölder undviks.

  EU eftersträvar en ökad intermodalitet bland annat för att i större utsträckning kunna utnyttja det europeiska järnvägsnätet och sjöfarten istället för motorvägar.

  Läs också:

  Varför rullar det tomma lastbilar på våra vägar?

  Matsvinn är en logistikfråga

 • Inventory Management Software
  En programvara som spårar lagernivåer, order, försäljning och leveranser. Det kan också användas i en B2B-miljö för tillverkning där det kan användas för att skapa arbetsorder, materialräkning och andra produktionsrelaterade dokument.
 • Just In Time
  Just In Time förkortas JIT och är en planeringsfilosofi som handlar om att producera och leverera varor i precis den mängd och vid den tidpunkt som de behövs. För att tillämpa Just In Time måste man kunna arbeta med mycket korta ställtider och genomloppstider. Dessutom måste kassationen vara försumbar. Tillgängligheten hos maskiner och anläggningar måste vara hög.
 • Kassation
  Kassation innebär att en viss kvot inköpta eller egentillverkade artiklar inte uppfyller ställda kvalitetskrav och därför måste "kasseras", det vill säga avvecklas eftersom de inte är användbara. I materialflödet kan kassation uppdagas och behöva åtgärdas vid ankomstkontroll, i lager, vid användning i produktionen, under produktion och/eller i speciella kontrolloperationer. För att undvika brister måste hänsyn tas till denna kassation vid materialplaneringen.
 • Lagerhanteringssystem
  Vad är ett lagerhanteringssystem?
  Lagerhanteringssystem eller bara lagersystem är ett IT-baserat system för lagerkontroll och förflyttning av varor i lager. Ett lagerhanteringssystem  håller reda på vilka varor som finns i lagret och var de finns. Det ska ge beställningar till truckförare och annan personal på ett sätt som minskar tidsåtgången. Det ska också meddela när en vara håller på att ta slut och eventuellt automatiskt beställa mer. På engelska: warehouse management system, förkortat wms.

  Se också buffertlager.

  Läs gärna: How algorithms run Amazon's warehouses

 • Logistik Magento
  Logistik för Magento handlar om mjukvarusystem för logistik som arbetar integrerat med e- handelsplattformen Magento eller Magento 2. Det vill säga system för transport- och lagerhantering som integreras i e-handelsplattformen för att på olika sätt optimera det logistiska flödet på lagret, samt till och från det.
  Publicerad: 2017-11-14
  Senast uppdaterad: 2018-01-16
  Magento är en plattform för e-handel byggd med öppen källkod. Open Source. Det betyder att Magento, eller Magento 2, kan laddas ned fritt från företagets hemsida. E-handlaren kan sedan anpassa och modifiera plattformen efter behov, och inte minst förmåga, exempelvis genom att integrera tilläggsprogram för logistikfrågor som lagerhantering och transportadministration.

  Eftersom logistik är en affärskritisk byggsten för e-handeln finns det många olika företag som erbjuder mjukvarusystem med så kallade extensions, det vill säga tilläggsprogram utvecklade för att koppla ihop e-handelsplattformen Magento, eller Magento 2, med lagret och transportflödet av paket ut till kunder.

   
  Vad är bra logistik för Magento?
  Bra logistik för Magento handlar om att ha en genomtänkt programvara för hantering av lager och leveranser. Hur du som e-handlare ska välja rätt mjukvara för det här är en öppen fråga. Marknaden för dessa extensions är svår att få en fullständig överblick på  även om det, i regel, finns vissa marknadsledande företag på området inom varje land. Bilden kompliceras av att enskilda transportörer också erbjuder lösningar, kopplade till deras egna transportprodukter och lastbilsparker.

  Det gör inte logistik för Magento mindre viktigt. Tvärtom. Logistik och transportadministration är a och o för varje e-handlare oavsett vilken e-handelsplattform man har. Vilket beror på att logistik idag är ett sätt för e-handlare att särskilja sig från sina konkurrenter:

  Logistik kan utnyttjas för att på olika sätt erbjuda bättre service ut till kunderna.

  Medvetenheten kring vilka möjligheterna är på det här området ökar i takt med att e-handeln växer och trycket från e-handelsgiganter som Amazon och Alibaba ökar. De sistnämnda har visat att det inte bara går att erbjuda snabbare leveranser, utan också smartare leveranssätt där kunden exempelvis själv får välja hur och när paketet levereras:

  Istället för att enbart leverera till  det traditionella ombudet eller utlämningsstället kan e-handlaren idag till exempel erbjuda följande.

  Leverans till varumärkets fysiska butik.
  Hemleverans
  Leverans till utlämningsbox
  Leverans till bagageutrymmet på din bil, med hjälp av telematiklösning.
  Innanför din dörr när du inte är hemma, med hjälp av smart lås.

  Läs också: Logistik det nya svarta – när paketen digitaliseras
  Hur väljer jag logistik för Magento?
  De högre kraven på, och förväntan på, leveransservicen från konsumenter går hand i hand med e-handelsgiganternas innovationskraft. De sistnämnda driver utvecklingen framåt genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter på logistik och leveransområdet, bland annat genom att förädla deras big data, vilket i logistik och transportbranschen är all paket-, lager- och transportinformation.

  I takt med digitaliseringen av transport- och logistikområde ökar således efterfrågan på extensions som kan jobba sömlöst integrerat med en e-handelsplattform som Magento eller Magento 2.

  Om du som e-handlare och Magento-användare vill hitta ett välfungerande tilläggsprogram/extension för din Magento-plattform bör du därför börja med att  undersöka om systemet du överväger att köpa är:

  Molnbaserat
  Jobbar i realtid
  Kan hantera flera transportörer och nya kreativa så kallade last-mile-lösningar allteftersom de utvecklas.

  Läs gärna: Få ut mer av Black Friday med logistik för e-handelsplattformar
  Hur levererar du idag?
  Har du redan ett system för exempelvis transportadministration integrerat på din e-handelsplattform eller i ditt affärssystem? Ladda gärna ner en gratis checklista för att få koll på hur ditt system för frakt och leveranser fungerar idag.

   

  hbspt.cta.load(3378353, 'd9fca970-3efe-4302-8f12-cfec32a0d48e', {});

 • Logistik WooCommerce
  Logistik för WooCommerce är mjukvarusystem för logistik som arbetar integrerat med e-handelstillägget – för WordPress – WooCommerce. Det vill säga system för transport- och lagerhantering som integreras i en e-handelsplattformen för att på olika sätt optimera det logistiska flödet på lagret, samt till och från det.

  Publicerad: 2017-11-14
  Senast uppdaterad: 2018-01-17

  WooCommerce är ett e-handelstillägg för WordPress byggd med öppen källkod.  Open Source. Det betyder att WooCommerce kan laddas ned fritt från företagets hemsida. WordPressanvändaren kan sedan anpassa och modifiera e-handelstillägget efter behov och förmåga, exempelvis genom att integrera tilläggsprogram för logistikfrågor som lagerhantering och transportadministration.

  Eftersom logistik är en affärskritisk byggsten för e-handeln finns det många olika företag som erbjuder mjukvarusystem med så kallade extensions, det vill säga tilläggsprogram utvecklade för att koppla ihop e-handeltillägget WooCommerce med lagret och transportflödet av paket ut till kunder.
  Vad är bra logistik för WooCommerce?
  Bra logistik för WooCommerce handlar om att ha en genomtänkt programvara för hantering av lager och leveranser. Hur du som e-handlare ska välja rätt mjukvara för det här är en öppen fråga. Marknaden för dessa extensions är svår att få en fullständig överblick på även om det, i regel, finns vissa marknadsledande företag på området inom varje land. Bilden kompliceras av att enskilda transportörer också erbjuder lösningar, kopplade till deras egna transportprodukter och lastbilsparker.

  Det gör inte logistik för WooCommerce mindre viktigt. Tvärtom. Logistik och transportadministration är a och o för varje e-handlare oavsett vilken e-handelsplattform man har. Vilket beror på att logistik idag är ett sätt för e-handlare att särskilja sig från sina konkurrenter:
  Logistik kan utnyttjas för att på olika sätt erbjuda bättre service ut till kunderna.
  Medvetenheten kring vilka möjligheterna är på det här området ökar i takt med att e-handeln växer och trycket från e-handelsgiganter som Amazon och Alibaba ökar. De sistnämnda har visat att det inte bara går att erbjuda snabbare leveranser, utan också smartare leveranssätt där kunden exempelvis själv får välja hur och när paketet levereras:

  Istället för att enbart leverera till  det traditionella ombudet eller utlämningsstället kan e-handlaren idag till exempel erbjuda följande.

  Leverans till varumärkets fysiska butik.
  Hemleverans
  Leverans till utlämningsbox
  Leverans till bagageutrymmet på din bil, med hjälp av telematiklösning.
  Innanför din dörr när du inte är hemma, med hjälp av smarta lås.

  Läs också: Logistik det nya svarta - när paketen digitaliseras
  Hur väljer jag logistik för WooCommerce?
  De högre kraven på, och förväntan på, leveransservicen från konsumenter går hand i hand med e-handelsgiganternas innovationskraft. De sistnämnda driver utvecklingen framåt genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter på logistik och leveransområdet, bland annat genom att förädla deras big data, vilket i logistik och transportbranschen är all paket-, lager- och transportinformation.

  I takt med digitaliseringen av transport- och logistikområde, ökar således efterfrågan på extensions som kan jobba sömlöst integrerat med en e-handelstillägg som WooCommerce.

  Om du som e-handlare och WooCommerce-användare vill hitta ett välfungerande tilläggsprogram/extension för din e-handelsplattform bör du därför börja med att  undersöka om systemet du överväger att köpa är:

  Molnbaserat
  Jobbar i realtid.
  Kan hantera flera transportörer och nya kreativa så kallade last-mile-lösningar allteftersom de utvecklas.
  Har stor förmåga att hantera transportdata på ett korrekt sätt.

  Läs gärna: Få ut mer av Black Friday med logistik för e-handelsplattformar
  Hur levererar du idag?
  Har du redan ett system för exempelvis transportadministration integrerat på din e-handelsplattform eller i ditt affärssystem? Ladda gärna ner en gratis checklista för att utvärdera hur ditt system för frakt och leveranser fungerar idag.

  hbspt.cta.load(3378353, 'd9fca970-3efe-4302-8f12-cfec32a0d48e', {});

 • Medelfyllnadsgrad
  Fyllnadsgrad kan uttryckas i ton-kilometer, vilket även kallas medelfyllnadsgrad.

  Ton-kilometer blir då måttet på lastbilens transportarbete – det vill säga förflyttning av ett ton godsenhet under en kilometer. Medelfyllnadsgraden beräknas som kvoten mellan utfört transportarbete och det transportarbete som hade kunnat utföras om lastbäraren lastats till fullo under hela transportsträckan.

  För beräkning av medelfyllnadsgraden genom formel kan antingen vikt eller volym stå i fokus.

  Se också Fyllnadsgrad.

  Läs också:

  Varför rullar det tomma lastbilar på svenska vägar?

 • Paket
  Vad är paket?
  Ett paket (eng. packet) är en del av meddelande som adresseras och sänds separat på internet, i ett digitalt mobilnätet och på andra datanät.

  Varje mejl eller annat meddelande delas upp i ett antal sådana paket. De hanteras oberoende av varandra på nätet och kan därför ta olika vägar till mottagaren. Ett program hos mottagaren sätter ihop paketen i rätt ordning och kontrollerar att alla har kommit fram. Har de inte det kan programmet begära omsändning.

  Ett paket består av så kallad nyttloast – payload, – som meddelandetext, foton, ljudfiler och pålägg – overhead – till exempel adressinformation.

  En nyttloast är den del av ett meddelande som är ämnat för mottagaren, till skillnad från pålägg som behövs för tekniken, tillexempel

  adressinformation,
  formateringar som kodningssystem,
  filformat, adressinformation och andra pålägg som ofta är ointressanta för mottagaren.

  I vissa datornät kallas nyttolast för användardel.

  Se också routing.

  Läs gärna: Logistik det nya svarta när paketen digitaliseras

 • Point of Sale System - POS
  POS eller Point of Sale är ett begrepp inom handelssektorn. POS är en exempelvis en kassaapparat där betalningen sker i en butik eller restaurang.

  I de större butikerna brukar dessa system kunna bistå med andra servicefunktioner åt butikspersonalen. Exempelvis försäljningsrapporter, lagersaldokontroll och fakturering. Svårigheten för företagen ligger snarare i att begränsa antalet funktioner. Ju större företaget som använder POS är ju större är sannolikheten att de har ett specialutvecklat system.

  Inmatning av försäljningsdata kan göras på flera olika sätt. Vanligast är streckkoder som skannas av en strekkodsläsare, men också  tangentbord och pekskärm.

   

 • Postponement
  Postponement är att senarelägga eller skjuta upp montering och förpackning av slutprodukten längs försörjningskedjan.

  Postponement i praktiken
  Ett företag som vill skjuta upp eller skjuta fram, det vill säga tillämpa postponement, i praktiken kan exempelvis göra det inom följande fem områden:

  Ettiketering

  Plock/pack

  Montering

  Tillverkning

  Tidsplanering

 • RFID
  RFID står för radiofrekvensidentifiering (Radio-Frequency IDentification). Förkortningen hänvisar till små elektroniska enheter som består av ett litet chip och en antenn. Chipet är vanligtvis kapabelt att bära 2 000 byte data eller mindre.

  RFID-enheten har samma syfte som en streckkod eller en magnetremsa på baksidan av ett kreditkort eller ATM-kort; Det ger en unik identifierare för det objektet. Och precis som en streckkod eller magnetremsa måste skannas för att få informationen, måste RFID-enheten skannas för att hämta identifieringsinformationen.

  En betydande fördel med RFID-enheter över de andra som nämnts ovan är att RFID-enheten inte behöver positioneras exakt i förhållande till skannern. Vi är alla bekant med den svårighet som butikskassakontorerna ibland har för att se till att en streckkod kan läsas. I motsats till detta kommer RFID-enheter att fungera inom några fot (upp till 20 fot för högfrekventa enheter) på skannern. Till exempel kan du bara sätta alla dina matvaror eller inköp i en väska och ställa in påsen på scannern. Det skulle kunna fråga alla RFID-enheter och slutföra ditt köp direkt. (Läs en mer detaljerad artikel om RFID jämfört med streckkoder.)

  RFID-tekniken har funnits i mer än femtio år. Det har bara varit nyligen att möjligheten att tillverka RFID-enheter har fallit till den punkt där de kan användas som en "bortkastad" lager eller kontrollenhet. Alien Technologies sålde nyligen 500 miljoner RFID-taggar till Gillette till en kostnad av cirka tio cent per tag.

  En orsak till att det har tagit så lång tid för att RFID ska komma till vanligt bruk är bristen på standarder inom branschen. De flesta företag som investeras i RFID-teknik använder endast taggarna för att spåra objekt inom deras kontroll. många av fördelarna med RFID kommer när objekt spåras från företag till företag eller från land till land.

 • Router/routing
  Vad är router?
  Internet har en mängd olika routrar. En router är en nätverksanslutning som hittar en rutt för meddelanden, eller snarare delar av meddelanden som kallas paket, från sändare till mottagare på internet eller i ett lokalt nätverk. 

  Routrar fungerar som små postkontor som tar emot paket/information från olika håll. Beroende på vart paketen skall skickar dessa så kallade postkontor dem vidare åt olika håll. Varje postkontor står i kontakt med andra kontor och de samarbetar så att varje kontor vet vilka delar av nätet som varje router kan komma åt.

  Routerns uppgift är att läsa på varje in­kom­mande paket, fastställa ett vägval till slutdestinationen samt att skicka iväg paketet till nästa router på vägen.

  På det viset kan en router välja vilken av sina grannar som bäst kan förmedla det aktuella paketet. Det finns flera alternativa väger för ett paket att komma fram så om någon router går ner så märker dess granne detta och letar efter en annan router som kan komma åt de delar av nätet som den som gick ned. Det kan innebära att paketen får ta en liten omväg men de kommer i alla fall fram. Det kan även hända att den kortaste vägen för tillfället är överbelastad. Då kan en router välja att skicka paketet en annan väg.

  De mer avancerade WMS-systemen idag kan hanterar  routingtekniker som Radio Frequency Identification och voice recognition.

  Läs också: Bitlog på Berns. Bitlog är ett svenskt WMS-system.

 • TA system

  TA system är en mjukvara eller ett mjukvarusystem för företag som vill skicka eller ta emot paket och gods och därför behöver köpa, boka och hantera transporter från transportföretag.

  TA står för transportadministration. TA systemet kan vara fristående eller integrerat i till exempel ett affärssystem, lagersystem eller en e-handelsplattform.

  TA system har beröringspunkter med, men är inte samma sak som, det engelska eller internationella konceptet Transport Management System, vilket förkortas TMS. En bättre engelsk översättning är digital logistics eller software platform for shipping.

  För en fullständig redogörelse för TA system se Vad är TA-system?

  hbspt.cta.load(3378353, '542d6d0e-0925-430b-85b1-99d1d1a102ee', {});

  Läs gärna: När ingen längre arbetar med transportadministration

 • Track and Trace
  En process för att bestämma statusen, inklusive nuvarande och tidigare platser, ägande och annan information, av ett produktobjekt i en försörjningskedja.
 • Transport Management System - TMS
  Vad är Transport Management System?
  Ett (eng.) Transport Management System – TMS – fungerar som ett logistiskt nav för kunder/transportköpare och transportörer och speditörer av olika slag. Ibland översätts det svenska begreppet transportadministration – TA – felaktigt till TMS.
  Publicerad: 2017-09-26
  Senast uppdaterad: 2018-01-17
  TMS är mjukvara som kopplar ihop och effektiviserar interaktionen mellan ett företags affärssystem eller orderhanteringssystem (från engelskans order management system - OMS) och lagerhanteringssystem (eng. warehouse management system - WMS) eller distributionscentral (eng. distribution center - DC).

  Vanliga TMS-moduler erbjuder vägvalsplanering och vägvalsoptimering, lastoptimering, fraktanalys och betalning, transportörshantering, så kallad (eng.) yard management system (YMS), med mera.

   
  Vad är TMS-system bra för?
  Ett TMS som är uppe och kör på full gas kan exempelvis erbjuda följande affärsvärde.

  Kostnadsbesparingar tack vare bättre ruttplanering, lastoptimering, transportörs- och transportprodukts-urval.
  Förbättrad insyn i ansvarsutkrävande från aktörerna involverade i leveranskedjan/transportkedjan.
  Förbättrad flexibilitet – enklare att genomföra förändringar i leveranskedjan.

  Läs också: När ingen längre arbetar med transportadministration
  TMS är inte TA-system
  Det vi i Sverige kallar TA-system är  inte samma sak som det engelska eller internationella konceptet Transport Management System. Det beror på att den svenska/nordiska marknaden utvecklat ett system för leveranser och frakthantering som bygger på en annan slags standardiserad infrastruktur än den som finns på den amerikanska marknaden.
  Förändring och utveckling av TMS sker kontinuerligt. Men traditionellt kan diskrepansen mellan TA och TMS beskrivas så här:
  Ett TMS kan ha samma funktioner som TA-system men fungerar mer som en direktuppkoppling mellan transportköparen och en specifik transportör. Där transportköparen/kunden själv får administrera relationen till en specifik transportör. Ett TA-system erbjuder istället en funktionalitet där mjukvaran fungerar som en spindel i nätet mellan transportköparen och ett valfritt antal olika transporter.
  Läs också: Vad är ett TA-system?
  Hur levererar du?
  Har du redan ett system för exempelvis transportadministration integrerat på din e-handelsplattform eller i ditt affärssystem? Ladda gärna ner en gratis checklista för att få koll på hur ditt system för frakt och leveranser fungerar idag.

  hbspt.cta.load(3378353, 'd9fca970-3efe-4302-8f12-cfec32a0d48e', {});

  Läs gärna: Så här får alla i företaget koll på leveranserna

 • Transportetikett
  En transportetikett är en klisteretikett med streckkoder som sätts på paket/gods. Alla paket eller försändelser som ska skickas med en transportör, oavsett om det är PostNord, DHL, DBSchnker, DSV eller någon annan, måste ha en transportetikett. Fraktetikett är ett annat begrepp för transportetikett.

  Det finns olika typer av fraktetiketter. Sveriges Transportindustriförbund har fastställt en standard: Standardiserad Transportetikett, STE, och rekommenderar den som gemensam branschstandard för godsmärkning. Den uppfyller höga krav på slitage, trycket ska exempelvis inte kunna flyta ut om det kommer några regndroppar på en etikett.

  Streckkoden på fraktetiketten är extra viktigt för att transportörernas sorteringsmaskiner ska kunna sortera paketet.

  Fraktetiketter finns i flera olika format. Antingen på rulle till en etikettskrivare eller på A4 ark till en vanlig laserskrivare.

  Prisvänliga transportetiketter hittar du i LogTrade Shop.

  Se också: Fraktsedel

 • Tredjepartslogistik - 3PL
  Vad är tredjepartslogistik - 3PL?
  När en extern part sköter hela eller delar av din lagerhållning och leveransverksamhet outsourcar du den logistiska verksamheten till en så kallad 3PL-aktör, eller TPL. Begreppet kommer från engelskans third party logistics. Konceptet är mycket vanligt idag, inte minst bland e-handlare.

  3PL-branschen har vuxit kraftigt under de senaste 35 åren, inte minst genom att utbudet av olika stödfunktioner för den tredjepartslogistiska verksamheten ökat. Karakteristiskt för relationen mellan den som köper en 3PL-tjänst och den som erbjuder det är att det finns ett reglerat avtal eller kontrakt som erbjuder flera tjänster och sträcker sig över en längre tidsperiod åt gången. Tre år eller längre är vanligt.
  Är 3PL något för dig?
  Det beror på.

  Det finns inget enkelt svar på den frågan, utan det hänger på vad du har för typ av verksamhet, var i expansionsfasen företaget befinner sig och vad du har får mål. Men generellt kan man säga så här om för- och nackdelar:
  Fördelarna med en 3PL-lösning
  Fördelarna med en 3PL-lösning är att den är skalbar. När din verksamhet växer och du behöver mer utrymme och fler tjänster kan 3PL-aktören erbjuda dig en anpassad lösning. Med en 3PL-lösning frigör du tid så att du kan fokusera på din kärnverksamhet och slipper därmed, så klart, att ha ett eget lager med de inhouse-kostnader som det för med sig. Istället blir kostnaderna enbart rörliga – det vill säga, du betalar bara för det utrymme du tar upp och omfattningen av servicen från tjänsteleverantören.
  Nackdelarna med en 3PL-lösning
  Nackdelarna med en 3PL-lösning kan vara att du riskerar att tappa kontrollen, eller känslan av kontroll, över din lagerverksamhet. Det kan också vara resurskrävande att både hitta rätt 3PL-lösning och få tjänsten att kännas som ”ditt eget” lager.
  Så här får du ut mer av din 3PL-leverantör
  Oavsett om du väljer att outsourca hela eller delar av din transport- och lagerhållningsverksamhet till en 3PL-aktör, eller om du föredrar ett ha ett eget lager, vill du att leveranserna flyter och att servicen ut mot dina kunder aldrig blir lidande. Grunden för detta är ett TA-system med hög kaliber. Det vill säga ett system för leveranshantering, mjukvaran som hanterar kopplingen mellan lagret & sändningarna och transportörerna.

  Läs också: Vad är ett TA-system?

  Ställ därför krav på din 3PL-leverantör. För att det ska uppstå en optimal win-win-situation mellan ditt företag och 3PL-leverantören måste de ha ett molnbaserat TA-system som snabbt kan koppla på nya transportörer och öppna upp för fler funktioner.  Det sistnämnda betyder att det bör vara byggt på ett sätt som gör att det har kapaciteten att hantera betydligt mer avancerade flöden och last-mile-lösningar som kanske inte är möjliga idag, men som väntar bakom hörnet imorgon. Det är också viktigt att systemet ska gå att integrerat i deras digitala lagersystem samt i ditt affärssystem eller e-handelsplattform.

  Läs också: Logistik för e-handelsplattform

  Och bäst av allt. Det är enklare att få mer 3PL för pengarna än du tror. Särskilt om din 3PL-leverantör redan har ett bra TA-system eller vill skaffa sig ett.

  Vill du veta mer?

  Ladda ner PDF:en  Så här får jag mer 3PL för pengarna.

   

  hbspt.cta.load(3378353, '8a46dc2b-bbbe-4a5d-bcea-a57cda19d90f', {});

 • Warehouse Management System (WMS)
  Vad är Warehouse Management System - WMS?
  Warehouse Management System är det vi på svenska benämner lagerhanteringssystem

  Ett WMS är ett IT-baserat system för lagerkontroll och förflyttning av varor i lager. Ett WMS stödjer således det dagliga arbetet på ett lager. WMS kan användas som det är eller som en integrerad del av ett affärssystem, det vill säga ett Enterprise Resource Planning system - ERP.

  Tidiga WMS kunde bara arbeta med enklare lagerfunktioner. Nuvarande WMS-applikationer kan vara så komplexa och dataintensiva att de kräver dedikerad personal. De mer avancerade WMS-system idag kan hanterar spårningsteknik och så kallad routingtekniker som Radio Frequency Identification och voice recognition.

  Läs också: Röststyrd transportadministration
  WMS och ERP 
  Medan ERP-system är affärssystem som kan hantera flera olika uppgifter, som orderhantering, inköp, fakturering – och lager – är WMS renodlat lagerhanteringssystem. I takt med att utvecklingen inom ERP-området går framåt kan företag med lager klara sig med ett ERP. Samtidigt får företag mer komplexa behov av lagerhantering. Detta eftersom kraven på framförhållning och planering inom logistik och transportadministration stiger i takt med digitaliseringen. Det fysiska och digitala flödet mellan kund, leverantör och underleverantör måste ske i realtid och med stora krav på effektivitet och utvecklingsmöjligheter. Därför kan ett avancerat WMS-system vara attraktivt för många företag.

  Ett alternativ till ett renodlat WMS kan vara att komplettera ERP-systemet med ett handdator-system till lagerhanteringen.

  Läs också: De fick nya handterminaler och ett nytt TA-system – "Revisorerna grät av lycka". 
  Var har du ditt lager?
  Har du lager i Sverige och vill skicka till Danmark eller vice verse? Vad bör du tänka på då? Ladda ner PDF:en "Fem tips för dig som vill skicka till Danmark" och läs mer.

  hbspt.cta.load(3378353, 'ce38a940-a131-4b8e-a3a9-91191f7d217d', {});

  LogTrades kunder, med lager i såväl Danmark, Estland, Lettland, Polen, Sverige och Tyskland, skickar cirka 100 000 försändelser till Danmark varje månad. Det betyder att vi hanterar runt en miljon sändningar per år till det lilla kungariket.